නිව්ස්ෆස්ට් රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - 2016/07/18

File Name: නිව්ස්ෆස්ට් රාත්‍රී 10.00 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - 2016/07/18
Duration: 28:55 Minitues
View:: 5184
Definition: sd
Published: 2016-07-18 17:40:01
Newsfirst.lk Sri Lanka's Number One Video News Provider. Website: www.newsfirst.lk Email: [email protected] Telephone: +94114792700 Like us on Facebook: https://www.facebook.com/newsfirst.english Tweet to: @Newsfirst_en

Related Videos

Related Tags

newsfirst | sri | lanka | news | sinhala | tamil | english | shakthi | mtvsports | sirasa |

TubeLoad.Net © 2016-18.